München, St. Sebastian

München, St. Sebastian

01.01.1987

III / 35

München, St. Sebastian erbaut 1987. Standort: 80796 / München [ Deutschland ]

Sebastians-Chor